Dotácie na slnečné kolektory, fotovoltické články, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá

Technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie (solárne panely, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá, kotly na pelety či splyňovanie dreva) majú svoje nepopierateľné výhody a určite im bude patriť budúcnosť. Svojou prevádzkou dokážu ušetriť tak Vaše peniaze, ako aj životné prostredie. Avšak v dnešnej dobe ich razantnejšiemu prieniku na trh, predovšetkým domácností, bráni pomerne vysoká investičná náročnosť. Postupom času by mali ceny týchto technológií klesať a naopak ceny elektrickej energie, plynu či tepla by mali rásť, čo určite podporí našu motiváciu k ich nákupu.

Aktuálny stav

V 5. kole bolo vydaných 2002 poukážok, ktoré si musia uchádzači uplatniť u zhotoviteľa do 30 dní. Poukážky vydané v 5. kole budú mať platnosť 4 mesiace. Vydaných bude 289 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, 568 na tepelné čerpadlá a 1145 poukážok na slnečné kolektory. Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do 4 mesiacov od vydania poukážok.Všetky potrebné informácie nájdete u nás na webe. Odporúčame si preštudovať Všeobecné podmienky podpory a Osobitné podmienky podpory, ktoré nájdete nižšie. Do pozornosti dávame zmenu vo Všeobecných podmienkach, ktorá sa týkala lehoty na predloženie poukážky. Pôvodne platilo:

“poukážka bola na základe žiadosti o preplatenie poukážky predložená na preplatenie najneskôr v lehote do troch mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke podpory”. Podľa novej úpravy pre IV. a V. kolo platí: “Poukážka vydaná v IV. a V. kole na vydávanie poukážok musí byť na základe žiadosti o preplatenie poukážky predložená na preplatenie najneskôr v lehote do štyroch mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke.”

Pre bratislavský región je kolo zamerané na podporu výroby tepla plánované v prvom štvrťroku 2017.

Záujem domácnosti je enormný. Aktuálne je preplatených 7,2 milióna €, vďaka čomu sa už nainštalovalo vyše 3300 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Naďalej platí, že “kto prv príde, ten prv melie”. Ak nechcete zmeškať svoju príležitosť, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Zelená domácnostiam

Technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie (solárne panely, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá, kotly na pelety či splyňovanie dreva) majú svoje nepopierateľné výhody a určite im bude patriť budúcnosť. Svojou prevádzkou dokážu ušetriť tak Vaše peniaze, ako aj životné prostredie. Avšak v dnešnej dobe ich razantnejšiemu prieniku na trh, predovšetkým domácností, bráni pomerne vysoká investičná náročnosť. Postupom času by mali ceny týchto technológií klesať a naopak ceny elektrickej energie, plynu či tepla by mali rásť, čo určite podporí našu motiváciu k ich nákupu. Rovnako Vás isto poteší aj dotačný program Zelená domácnostiam.

Ekologický záväzok SR a vyčlenené financie

Slovenská republika, v súlade so svojimi záväzkami voči EÚ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na 14% celkovej spotreby energie, chce tento pozitívny trend podporiť. Z tohto dôvodu Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR rozhodli o opätovnom zavedení dotácie na kúpu malých ekologických zdrojov elektriny a tepla. Dňa 30. októbra 2014 schválila Európska komisia Operačný program EÚ - Kvalita životného prostredia, na základe ktorého by mala byť domácnostiamv rokoch 2014-2020 z eurofondov poskytnutá finančná podpora vo výške 100 miliónov EUR. K európskym peniazom boli prisľúbené aj financie zo štátneho rozpočtu a tak celkový balík peňazí určený pre slovenské domácnosti dosahuje 115 miliónov EUR.

Akciová ponuka od Regulusu

Administráciou celého procesu bola poverená Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá pripravila a realizuje pilotný národný projekt Zelená domácnostiam. Ide podporný mechanizmus založený na poskytovaní poukážok tak, aby sa návratnosť investície pohybovala okolo 7 až 10 rokov. Celkovo sa v projekte Zelená domácnostiam pre roky 2015 - 2018 ráta s výškou finančných prostriedkov 45 miliónov EUR určených na inštaláciu zariadení s celkovým výkonom 55 MW. Na domácnosti v rozvinutejšom Bratislavskom kraji pripadá z celkového balíka suma 2,5 milióna EUR (asi 65.000 obývaných bytov v rodinných domoch, čiže 7,6% v rámci celej SR), t.j. 5 MW inštalovaného výkonu.

IV. kolo dotačného programu

4. kolo, určené pre celé Slovensko zamerané na fotovoltické panely bolo uzatvorené 21. 11. 2016. Už po 20 minútach bol zaznamenaný 1,5 - vyšší záujem oproti vyčlenenej sume. 88% úspešných domácnosti žiadalo ištalácie fotovoltického systému s akumuláciou do batérií. Samotný čas potvrdenia záujmu o poukážku bol pri vyhodnotení dôležitý, ale prioritu mali žiadosti, ktoré spĺňali uprednostňujúce kritérium súvisiace s akumuláciou. Ak bola v žiadosti uvedená kapacita akumulátorov, informačný systém ju automaticky posunul pri vyhodnocovaní vyššie pred žiadosti bez akumulácie. Domácnosti z mimobratislavských krajov mali k dispozícii 2 mil. EUR a podporených bude 630 domácností. Domácnosti z bratislavského kraja mali k dispozícii 500 - tisíc EUR a podporených bude 152 domácností. Žiadosti o preplatenie poukážok je nutné predložiť najneskôr do 21. 03. 2017

V Bratislavskom samosprávnom kraji bolo 169 žiadostí neplatných (boli korektne vyplnené, ale uspokojené neboli z dôvodu nedostatku financií) a 67 žiadostí neukončených (nebol dokončený proces vypĺňania).

V ostatných krajoch Slovenska bolo 872 žiadostí neplatných (boli korektne vyplnené, ale uspokojené neboli z dôvodu nedostatku financií) a 291 žiadostí neukončených (nebol dokončený proces vypĺňania).

III. kolo dotačného programu

Tretie kolo dotačného programu na OZE bolo spustené dňa 6.9.2016 o 13.0O a za pol hodiny bolo ukončené kvôli enormnému záujmu. Vyčlenené boli financie len pre mimobratislavské regióny v celkovej výške 4 mil. EUR. Najväčšou zmenou v porovnaní s predchádzajúcim kolom bola kratšia platnosť poukážok - len 3 mesiace. V III. kole bolo zaevidovaných 1824 žiadostí, z čoho 744 pripadlo na solárne kolektory, 717 na tepelné čerpadlá, 263 na biomasové kotly a 100 na fotovoltické panely. Balík peňazí pre ďalšie kolá obsahuje stále viac ako 30 mil. EUR a môže sa ešte navýšiť, ak domácnosti nevyužijú svoje poukážky, resp. nesplnia podmienky dotačného programu, napr.: kvôli nesprávnej inštalácii časti OZE zariadení. Viac informácií o dotačnom programe nájdete nižšie.

II. kolo dotačného programu

Dlho očakávané II. kolo dotačného programu Zelená domácnostiam bolo spustené 1. februára 2016 a v rovnaký deň bolo aj uzatvorené. Vyčlenených 7 milióny EUR, z čoho pre záujemcov z Bratislavského kraja bolo určených 0,5 milióna EUR, sa rozchytalo za rekordný 1 deň! Najzásadnejšou zmenou oproti I. kolu bol väčší výber zhotoviteľov a skrátená lehota na uplatnenie poukážky (inštaláciu zariadenia) zo 6 na 4 mesiace od jej vydania, ináč prepadne. Celkovo bolo v II. kole vydaných 3216 poukážok, z čoho 1316 ks pripadlo na solárne kolektory, 1129 ks na fotovoltické panely, 540 ks na tepelné čerpadlá a 231 ks na kotly na biomasu.

Celkovo bolo v I. a II. kole vydaných 4669 poukážok v hodnote 10,25 mil. EUR. Z toho viac než tisíc poukážok prepadlo. Škoda prepadnutých poukážok, ktoré mohli v uvedených kolách poslúžiť ďalším záujemcom. Samozrejme financie z nevyužitých, resp. prepadnutých poukážok sa nestratili, ale mali byť presunúté do III. kola.

I. kolo dotačného programu

Záujemcovia z radov domácností mohli v I. kole od 1.12.2015 žiadať o finančný príspevok pokrývajúci časť ceny konkrétneho zariadenia a jeho inštalácie (nie viac ako 50% hodnoty zákazky). V prvom kole projektu bolo k dispozícii 2,78 miliónov EUR pre domácnosti mimo Bratislavského kraja a pre Bratislavský kraj bolo určených 0,47 milióna EUR. Keďže na “testovacie” I. kolo bolo vyčlenených len 7% z celkového balíka projektu Zelená domácnostiam, financie boli rezervované za prvé 3 dni pre Bratislavský kraj, resp. 4 dni pre ostatné kraje. Takže I. kolo je skončené a prijímanie žiadostí o poukážky pozastavené. Ak prihlásené domácnosti nevyužijú pridelené poukážky, rezervované financie im prepadnú a budú vložené do ďalších kôl. Pokiaľ ide o prejavený záujem, celkovo bolo v I. kole pridelených 1453 poukážok a to nasledovne: fotovoltické systémy 574 ks, solárne kolektory 472 ks, tepelné čerpadlá 307 ks, kotly na biomasu 100 ks .

Výška podpory domácností pri kúpe OZE zariadení

Rodinné domy
Zdroj energie Výška podpory pripadajúca na 1 kW inštalovaného výkonu Maximálna výška podpory
Slnečné kolektory € 500 € 1.750
Kotly na biomasu € 100 € 1.500
Tepelné čerpadlá € 370 € 3.700
Fotovoltické panely (≤ 1 kW) € 1.200 + bonus za batérie € 1.200 + € 900
Fotovoltické panely (> 1 kW) € 1.200 (≤ 1kW) + € 900 (> 1kW) + bonus za batérie € 2.550 + € 900
Bonus za batérie (fotovoltické panely) € 180 € 900
Veterné turbíny (≤ 1 kW) € 1.500 + bonus za akumuláciu elektriny € 1.500 + € 1.575
Veterné turbíny (> 1 kW) € 1.500 (≤ 1kW) + € 1.000 (> 1kW) + bonus za batérie € 3.000 + € 1.575
Bonus za batérie (veterné turbíny) € 180 € 1.575

Hoci sa medzi OZE zariadenia dostali aj veterné turbíny, nateraz podporené nebudú. Nemáme k nim totiž vyškolených inštalatérov, t.j. odborne spôsobilé osoby a ani žiadne zaregistrované zariadenie v zozname SIEA.

Solárne zostavy THERMO/SOLAR Žiar

Bytové domy
Zdroj energie Výška podpory pripadajúca na1 kW inštalovaného výkonu Maximálna výška podpory
Slnečné kolektory (≤ 20 kW) € 450 1 byt = 1 kW, (€ 9.000)
Slnečné kolektory (> 20 kW) € 450 (≤ 20 kW) + € 350 (> 20kW) 1 byt = 1 kW
Kotly na biomasu € 50 1 byt = 7 kW

Zdroj: SIEA

Podmienky podpory

Hoci je finančná podpora domácnostiam celkom štedrá, nie všetci záujemcovia budú uspokojení. Pochopiteľne tomu zabránia obmedzené prostriedky, ale aj Agentúrou určené podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé zariadenia. Jednou zo základných požiadaviek je ochrana systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT), takže inštalácia malého zdroja tepla nesmie viesť k odpojeniu domácnosti ani výraznému zhoršeniu parametrov CZT. Takisto nebudú podporené inštalácie OZE zariadení v bytovom dome, do ktorého je teplo dodávané z účinných systémov CZT, resp. energetický certifikát nenavrhuje opatrenia vedúce k úsporám energie a až následnej inštalácii OZE zariadení. Navyše kúpa kotla na biomasu (spaľovanie peliet, štiepky či brikiet, resp. splyňovanie dreva) bude podporená iba vtedy, ak ním domácnosť nahradí kotol na uhlie či zemný plyn a zároveň nemá možnosť pripojiť sa na CZT.

Subjektom oprávneným žiadať o dotáciu sú pri rodinných domoch, nie chatách, ich vlastníci (FO) a pri bytových domoch spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovia zastupujúci vlastníkov bytov. Zároveň rodinný dom ani byt nesmú byť:
Okrem obmedzení boli stanovené aj priority, ktoré jednotlivé žiadosti predovšetkým v záverečnej fáze, keď sa budú financie míňať, zvýhodnia. SIEA uprednostní tých uchádzačov, ktorí (i) preukázateľne uskutočnili opatrenia znižujúce spotrebu energie v rodinných domoch, (ii) nachádzajú sa v lokalitách bez CZT a (iii) k produkcii elektriny si zabezpečia aj batérie. V tomto ohľade je naozaj efektívnejšie, ak domácnosť najprv zateplí, čiže zníži tepelné straty RD a až potom inštaluje nové OZE zariadenie. Pre tento účel možno využiť príspevok na zateplenie rodinného domu.

  1. vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby ani vedené v obchodnom majetku podnikateľského subjektu,
  2. prenajaté podnikateľskému subjektu v rozsahu väčšom ako 15% podlahovej plochy RD alebo BD,
  3. prenajaté FO za účelom podnikania a
  4. max. 15% nákladov za energie môže byť účtovaných v účtovníctve podnikateľského subjektu.

Veľa prospešných informácií nájdete aj v sekcii “Pýtate sa”

Postup podávania žiadosti o finančný príspevok a preplácanie poukážok

Žiadatelia si na webovej stránke SIEA vyberú zo zoznamu technológií a montážnych firiem (zhotoviteľov)spĺňajúcich určené podmienky. (Poznámka: Treba si uvedomiť, že nie každý zhotoviteľ má vo svojom portfóliu každú technológiu, takže je potrebné ich spárovať.). S vybraným zhotoviteľom skonzultujú zvolenú technológiu, podpíšu zmluvu a elektronicky požiadajú o vydanie poukážky pokrývajúcej časť nákladov. Následne SEIA domácnosti poštou doručí návrh zmluvy v dvoch vyhotoveniach a predmetnú poukážku, ktorú bude potrebné do 30 dní uplatniť u svojho zhotoviteľa. Zároveň zmluvu s úradne overením podpisom zástupcu domácnosti odovzdajú zhotoviteľovi a ten ju zašle späť na SIEA. Zhotoviteľ následne musí v lehote platnosti poukážky (3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke, v II. kole bola určená 4-mesačná a v I. kole dokonca 6-mesačná lehota) zabezpečiť inštaláciu OZE zariadenia osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov a spustenie samotného zariadenia do prevádzky a predložiť poukážku na preplatenie Agentúre, ktorá bude oprávnená, za súčinnosti domácností, uskutočniť kontrolu inštalácie priamo na mieste. Treba si uvedomiť, že (i) súčasťou inštalácie sú aj povinné revízie a skúšky, (ii) zariadenie máte prevádzkovať aspoň 2 roky a (iii) Agentúra nebude spätne preplácať OZE zariadenia inštalované pred platnosťou poukážky.

Pred podaním žiadosti o poskytnutie poukážky odporúčame preštudovať si Všeobecné a Osobitné podmienkyV. kola dotačného programu, podrobný postup pri vypĺňaní žiadosti o poukážku a pri uzatváraní zmluvy so zhotoviteľom riadiť sa odporúčaniami Agentúry.

Ak chcete byť včas informovaní o ďalších podrobnostiach, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Informácia pre zhotoviteľov

Ako nás informoval pán Jambor, hovorca Agentúry, zhotovitelia či dodávatelia môžu zaregistrovať svoje OZE zariadenia podľa nasledujúcich krokov a samotná registrácia oprávnených zhotoviteľov sa uskutočňuje podľa nasledovného postupu.

Predpokladaný počet podporených inštalácií
Zdroj Priemerný inštalovaný výkon/dom Počet inštalácií
Malé fotovoltaické systémy a malé veterné turbíny pre rodinné domy 2 kW 67 600
Slnečné kolektory 5 m² 30 000
Kotly na biomasu 20 kW 10 000
Tepelné čerpadlá 15 kW 5 000
Malé fotovoltaické systémy a malé veterné turbíny pre bytové domy 10 kW 2 800

Zdroj: Koncepcia rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie v SR schválená vládou SR (3. júla 2013)

Fotovoltaický panel | Zostava: tepelné čerpadlo (vzduch/voda), zásobník a rúrky podlahového kúrenia
Fotovoltaický panel | Zostava: tepelné čerpadlo (vzduch/voda), zásobník a rúrky podlahového kúrenia

Dotácie v rokoch 2009-2011

Prvýkrát mali domácnosti možnosť získať dotácie už v rokoch 2009 až 2011, avšak len na slnečné kolektory a kotly na biomasu. Celkovo bolo rozdelených 6,6 milióna EUR.

Roky 2009 - 2011 Počet podporených domácností
Rodinné domy Bytové domy
Slnečné kolektory 5 410 39
Kotly na biomasu 1 427 x

Zdroj: SIEA

Pri kotloch na biomasu bola dotácia limitovaná do výšky 30% z kúpnej ceny jedného kotla, najviac však 1 000 EUR. Rodinné domy mohli získať dotáciu 200 EUR za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných panelov, najviac však 1 600 EUR. Pri bytových domoch šlo o podporu vo výške 100 EUR za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných kolektorov, najviac však 300 EUR za každý byt, ktorý týmto spôsobom pripravuje teplú vodu.

Pri kotloch na biomasu bola dotácia limitovaná do výšky 30% z kúpnej ceny jedného kotla, najviac však 1 000 EUR. Rodinné domy mohli získať dotáciu 200 EUR za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných panelov, najviac však 1 600 EUR. Pri bytových domoch šlo o podporu vo výške 100 EUR za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných kolektorov, najviac však 300 EUR za každý byt, ktorý týmto spôsobom pripravuje teplú vodu.

Medzi základné požiadavky nevyhnutné na získanie dotácie patrili 85% účinnosť kotla na biomasu a certifikát značky Solar Keymark pri slnečných kolektoroch. Takže je predpoklad, že tieto požiadavky budú vznesené opätovne.

Dokumenty, ktoré bolo potrebné doručiť spolu so žiadosťou o získanie dotácie si môžete pozrieť TU:

Automatický kotol na pelety | Trubicový slnečný kolektor
Automatický kotol na pelety | Trubicový slnečný kolektor
Odporúčané články
Dni energie na Slovensku 2016
1.8.2016 16:51 - Energie pre Vás

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2016 | Designed & Programmed by Richard Haríň